Klauzula informacyjna

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH; DALEJ: RODO) INFORMUJEMY, IŻ:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliska 1/7 (02-316), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082863, NIP 1180009226 z kapitałem zakładowym 393 000 zł. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie pod adresem wskazanym w punkcie 1 oraz mailowo na adres: sekretariat@oikos.net.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  a. wykonania zawartej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  b. wykonania obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

  c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń,

  d. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wskazanych wyraźnie w dobrowolnej zgodzie - w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 3. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób, w tym również w formie profilowania.
   
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi ochrony na terenie Targów TSW oraz podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie jedynie w zakresie wymaganym podczas organizacji Targów TSW.
   
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
   
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
   
 7. Okres przetwarzania Pani/ Pana danych jest następujący: a. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem tj. udziału w Targach TSW dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane, b. w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki i raportowania, dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora, c. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora. d. w celach wskazanych w dobrowolnej zgodzie - przez okres w nich wskazany lub do czasu jej wycofania - w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Po upływnie powyższych okresów dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 8. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.

 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 10. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane wyżej).

 11. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 12. Podanie danych jest dobrowolne - jednak konieczne w zakresie, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (w szczególności w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia, uczestnictwa w Targach, konferencjach i imprezach towarzyszących), a ich nie podanie może skutkować odmową Pani/Pana uczestnictwa w Targach TSW.