#d /#h /#min /#sec
Regulamin

REGULAMIN TARGÓW SADOWNICTWA I WARZYWNICTWA TSW 2022

 

1. NAZWA TARGÓW

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2022 zwane dalej Targami

 

2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA

12–13 stycznia 2022 roku

12 stycznia 2022 roku (środa) – godziny otwarcia 9.00–17.00

13 stycznia 2022 roku (czwartek) – godziny otwarcia 9.00–16.00

 

3. LOKALIZACJA

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn, Al. Katowicka 62, 05-830 Wolica 114D.

 

4. ORGANIZATOR

Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7,02-316 Warszawa tel.: 22 822 03 34, faks: 22 822 66 49, e-mail: tsw@tsw.pl, KRS Warszawa nr 00000-82863,NIP 118-00-09-226,REGON 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł

 

5. ZNAK TOWAROWY TSW

Właścicielem znaku towarowego TSW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa jest Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., Warszawa, ul. Kaliska 1/7.

 

6. ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW:

 - sadownictwo,

- warzywnictwo,

- maszyny rolnicze,

- wydawnictwa branżowe,

- organizacje i stowarzyszenia branżowe.

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

7.1. Wystawca nabywa prawo do udziału w Targach:

a) po uprzedniej rejestracji Wystawcy za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Organizatora na stronie www.tsw.pl;

b) po wypełnieniu zgłoszenia uczestnictwa w Targach za pośrednictwem systemu rejestracyjnego Organizatora;

c) po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach wysłanego z systemu rejestracyjnego Organizatora;

d) po terminowym dokonaniu opłaty za powierzchnię wystawienniczą oraz dodatkowo zamówione usługi.

7.2. Z chwilą otrzymania przez Wystawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowa między Organizatorem, a Wystawcą dotycząca uczestnictwa w Targach uznana jest za zawartą.

7.3. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem systemu rejestracyjnego na stronie internetowej Organizatora oznacza wyrażenie zgody na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, który zostaje tym samym przyjęty przez Wystawcę i stanowi integralną część umowy zawartej między Organizatorem i Wystawcą.

7.4. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach w przypadku, gdy Wystawca nie uiści stosownych opłat za udział w Targach, o których mowa w pkt. 7.1.d.

7.5.Minimalna zamówiona powierzchnia wystawiennicza wynosi 6 m2.

7.6. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do użytku części stoiska bez pisemnej zgody Organizatora.

7.7. W przypadku zgłoszenia przez Wystawcę kilku firm w formie Podwystawców, należy wskazać jedną osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wszystkich firm oraz będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem. Minimalna powierzchnia stoiska z Podwystawcą wynosi 15m2.

7.8. Podwystawca nabywa prawo do udziału w Targach po zgłoszeniu go przez Wystawcę za pośrednictwem systemu rejestracyjnego na stronie internetowej Organizatora do dnia 10 grudnia 2021 roku oraz dokonaniu opłaty w wysokości 740 zł netto za jednego Podwystawcę.

 7.9. Wystawca ma obowiązek poinformować Podwystawców o treści Regulaminu Targów i warunków uczestnictwa. Podwystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Targów TSW 2022.

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI

8.1. Cena powierzchni stoiska, zabudowy, wyposażenia i obowiązkowa opłata rejestracyjna są zawarte w systemie rejestracyjnym znajdującym się na stronie www.tsw.pl. Stoisko wraz z zamówioną zabudową zostanie przekazane do użytku Wystawcy jedynie po dokonaniu wszystkich opłat.

8.2. Organizator wystawia fakturę pro forma na podstawie zamówienia, z 14–dniowym terminem płatności. Wpłata należnej kwoty jest warunkiem uczestnictwa w Targach. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach jeśli opłata za udział w Targach nie zostanie wniesiona w terminie.

8.3. Faktura VAT za udział w Targach będzie wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę lub wykonano usługę, a następnie wysłana przez Organizatora do Wystawcy drogą elektroniczną w wersji pdf na adres mailowy podany podczas rejestracji firmy w systemie.

8.4. Wpłaty w PLN należy uiszczać na konto:

12 1020 1042 0000 8102 0240 5918, Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa

8.5.Wpłaty w Euro należy uiszczać na konto:

BLZ: 10201042; IBAN: PL95102010420000830202406460; SWIFT (BIC): BPKOPLPW Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa, USt-ID: PL1180009226

8.6. Wystawcom zagranicznym, którzy mają siedzibę w Państwie UE i są zarejestrowani, dla potrzeb VAT UE zostanie wystawiona faktura bez podatku od towarów i usług (VAT). VAT rozliczany jest przez usługobiorcę na zasadzie odwrotnego obciążenia. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku VAT kontrahentom zagranicznym zamieszkałym w krajach UE jest podanie poprawnego numeru VAT UE.

8.7. W przypadku opóźnienia płatności Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych wcześniej rabatów.

 

9.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

9.1. Wystawca ma prawo do rezygnacji z udziału w Targach do 12 listopada 2021 r. (60 dni przed rozpoczęciem targów) pod warunkiem przesłania pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego oryginalnego dokumentu rezygnacji na adres: tsw@tsw.pl.

9.2. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w targach do 12 listopada 2021 roku (60 dni przed rozpoczęciem targów) Organizator pobiera wysokość całej opłaty rejestracyjnej oraz 15% pozostałych opłat wynikających z zamówienia.

9.3. W przypadku rezygnacji po 12 listopada 2021 roku Wystawca jest zobowiązany uregulować 100% należności za wynajem powierzchni wystawowej wraz z pozostałymi kosztami wszystkich
zamówionych wcześniej usług, tj. kosztami opłaty rejestracyjnej, wyposażenia dodatkowego stoiska oraz reklamy.

9.4. Nie zgłoszenie się Wystawcy w dniu poprzedzającym Targi oraz nie zagospodarowanie stoiska traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w Targach, z konsekwencjami określonymi w pkt.9.3.

9.5. Nie dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt.8.2. na 7 dni przed rozpoczęciem targów oznacza rezygnację przez Wystawcę z udziału w targach, ze skutkiem określonym w ptk.9.3.

9.6. W przypadku gdy impreza nie odbędzie się z powodów niezależnych od Organizatora np. zakaz administracyjny organizacji targów z powodu pandemii COVID -19, pieniądze zostaną zwrócone Wystawcy z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej w wysokości 240 zł netto, lub Organizator przełoży targi na nowy termin. Jeśli zajdzie konieczność zmiany terminu targów, Organizator powiadomi o tym niezwłocznie, co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, tak aby Wystawcy nie musieli ponosić kosztów przygotowywania oraz transportu.

 

10. LOKALIZACJA STOISKA

10.1. Organizator Targów nie gwarantuje możliwości wyboru wskazanego przez Wystawcę stoiska wystawienniczego. O możliwości wyboru konkretnego miejsca wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń.

10.2. Organizator Targów zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji i wielkości zamówionej przez Wystawcę powierzchni ze względów organizacyjnych i projektowo-technicznych, jak też z przyczyn niezależnych od Organizatora TSW. W takim przypadku nie przysługuje Wystawcy prawo do odszkodowania ze strony Organizatora TSW.

 

11.WYPOSAŻENIE STOISKA I USŁUGI DODATKOWE

11.1. Wystawca może wynająć:

a) powierzchnię zabudowaną w systemie Octanorm – stoisko standardowe.
W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
- zabudowę w systemie Octanorm (białe ściany ze stelażem o wysokości 2,4 m, fryz z numerem stoiska i nazwą firmy),
- stolik, 4 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, lada,
- wykładzinę w szarym kolorze,
- jedno podwójne gniazdko elektryczne,
- doprowadzenie podłączenia prądu 230 V o mocy do 3 kW,
- 1 punkt świetlny na każde pełne 3 m2,
- ogólne oświetlenie terenu Targów,
- ogólną ochronę terenu Targów,
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów,

b) powierzchnię niezabudowaną pod zabudowę indywidualną wg projektu Wystawcy W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
- doprowadzenie podłączenia prądu do 230 V o mocy 3 kW,
- ogólne oświetlenie terenu Targów,
- ogólną ochronę terenu Targów,
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów,

c) powierzchnię niezabudowaną na ekspozycję maszyn. W ramach opłaty za powierzchnię wystawienniczą w hali Organizator zapewnia:
- ogólne oświetlenie terenu Targów,
- ogólną ochronę terenu Targów,
- sprzątanie ciągów komunikacyjnych Targów.

11.2. Wszystkie dodatkowe usługi związane z urządzeniem i wyposażeniem stoiska są odpłatne i będą świadczone na podstawie zamówienia wyposażenia dodatkowego zgłoszonego przez Wystawcę w systemie rejestracyjnym Organizatora najpóźniej do 30 listopada 2021 r. Opłatę za wyposażenie dodatkowe trzeba wnieść najpóźniej do dnia 14 grudnia 2021 r.

11.3. Rezygnacja z części wyposażenia stoiska standardowego nie powoduje zmniejszenia ceny.

11.4. Wyposażenie dodatkowe zamawiane od 1 grudnia 2021 r. jest o 100% droższe od ceny standardowej.

11.5. Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora lub wykorzystujący własną zabudowę, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora poprzez zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy stoiska w systemie rejestracyjnym w terminie do 30 października 2021 r. W takiej sytuacji Wystawca zobowiązany jest do:
- dostarczenia Organizatorowi projektu zabudowy stoiska do 30 października 2021 r.,
- uzyskania akceptacji Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości),
- uzyskania od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy,
- estetycznego wykańczania tylnych ścian zabudowy stoiska w kolorze białym na całej ich powierzchni, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom,
- dostarczenia dokumentów poświadczających zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska do 30 października 2021 r.

11.6. W przypadku braku w/w dokumentów służby przeciwpożarowe obiektu mają prawo zabezpieczyć elementy stoiska lub usunąć je na koszt Wystawcy.

11.7.Wykonawca zabudowy stoiska musi uwzględnić dostęp do wszelkich urządzeń technicznych w obiekcie targowym. W przypadku utrudnienia dostępu do wszelkich urządzeń nastąpi demontaż stoiska na koszt Wystawcy.

11.8. Wszystkie zamówienia dotyczące stoiska muszą być zamawiane i opłacane przez Wystawcę. Wykonawcy niezależni od Organizatora, działający na zlecenie Wystawcy nie są stroną umowy.

11.9. Rezygnacja z wcześniej zamówionej zabudowy jest możliwa do 12 listopada 2021 r. Dodatkowa opłata dla Wystawcy za demontaż wynosi 45,00 zł za m2.

 

12. ZASADY PREZENTACJI EKSPONATÓW l USŁUG

12.1. Wystawca jest zobowiązany do prezentacji swojej oferty zgodnej z zakresem tematycznym Targów, określonym w punkcie 6. Regulaminu Targów. W przypadku, gdy firma chce zaprezentować ofertę niezgodną z tematyką Targów, Organizator może odmówić udziału w Targach.

12.2.Zabrania się reklamowania na stoisku firm niebędących Wystawcami lub Podwystawcami.

12.3.W hali targowej zabrania się wykonywania w ciągach komunikacyjnych, ewakuacyjnych oraz pożarowych konstrukcji oraz stawiania eksponatów.

12.4. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zamiarze eksponowania elementów, których waga przekracza 1500 kg na 1 m2.

12.5. Organizator jest upoważniony do nakazania Wystawcy usunięcia ekspozycji niezgodnej z zakresem tematycznym Targów.

 

13. REKLAMA

13.1. Wystawca ma prawo do reklamy swojej firmy i jej produktów wyłącznie w obrębie własnego stoiska poprzez:
- materiały promocyjne: ulotki, oferty, plakaty, foldery, mapy, zdjęcia, gadżety itp.
- reklamę audiowizualną (przy użyciu komputerów, odtwarzaczy audio wideo, rzutników, monitorów – w sposób niewpływający na prezentacje na sąsiadujących stoiskach).

13.2 Wystawca przygotowuje reklamę na własny koszt i odpowiedzialność.

13.3. Reklama na terenie Targów, poza stoiskiem, jest odpłatna i będzie wykonana na podstawie zamówienia usług reklamowych w systemie rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści reklam przygotowanych przez Wystawcę.

13.4. Działania reklamowe poza stoiskiem Wystawcy wymagają pisemnej zgody Organizatora. Nieuzgodniona reklama skutkuje karą pieniężną w wysokości 200% opłaty reklamowej.

13.5. Do montażu reklam w formie banera lub konstrukcji podwieszonej do sufitu hali upoważnione są wyłącznie służby techniczne Ptak Warsaw EXPO, które decydują o możliwości realizacji takiej usługi. Termin dostarczenia banerów do podwieszenia upływa 3 stycznia 2022 r. Po tym terminie podwieszenie banera będzie prowadzone w miarę możliwości technicznych. Wszystkie podwieszane elementy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez służby techniczne Ptak Warsaw EXPO.

13.6.Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary i/lub usługi wyłącznie na swojej powierzchni wystawienniczej. Eksponaty nie mogą zasłaniać sąsiednich ekspozycji wystawców oraz nie mogą zakłócać toku pracy innych Wystawców, np. poprzez używanie urządzeń nagłaśniających.

13.7. Wszystkie materiały reklamowe nie odebrane przez Wystawcę w ciągu 2 dni po zakończeniu Targów zostaną zutylizowane przez Organizatora na koszt Wystawcy.

13.8. Reklama nie może kolidować z ogólną koncepcją Targów, przepisami BHP i porządkowymi oraz być uciążliwa dla innych Wystawców i Zwiedzających.

13.9. Organizator umieszcza listę wystawców na stronie internetowej www.tsw.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia Targów.

 

14. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

14.1. Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Recepcji bezpośrednio po przyjeździe na teren Targów w celu dokonania rejestracji i odbioru stoiska.

14.2. Do przebywania na terenie Targów poza godzinami otwarcia dla publiczności upoważnione są wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory wydane przez Organizatora. Liczba identyfikatorów zależy od wielkości powierzchni wykupionej przez Wystawcę. Na powierzchnię do 12m2 przysługują 3 identyfikatory. Na powierzchnie powyżej 12 m2 – 5 identyfikatorów.

14.3. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do prac technicznych zobowiązane są do noszenia specjalnych, tymczasowych identyfikatorów wydawanych przez Organizatora. Identyfikatory te są ważne wyłącznie w okresie montażu i demontażu stoiska.

14.4. Identyfikatory mogą być używane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

14.5. Poza godzinami otwarcia Targów dla publiczności Organizator ma prawo nie wpuścić lub usunąć z terenu Targów osoby, które nie posiadają identyfikatorów.

14.6. Montaż eksponatów odbywa się w dniu 11 stycznia 2022 r. w godzinach od 9.00 do 22.00 (elementy wielkogabarytowe – tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dodatkowy dzień montażu w dn. 10 stycznia 2022 r. jest możliwy za zgodą Organizatora i odpłatą w wysokości 500 zł netto/doba od godz. 9.00 do godz. 22.00.

14.7. Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 13 stycznia 2022 r. od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 13 stycznia 2022 r.

14.8. Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy.

14.9. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu.

14.10. Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie.

14.11. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni
wystawienniczej do pierwotnego stanu. Spowodowanie mechanicznego uszkodzenia posadzki, elewacji, bramie, ścianie, drzwiach skutkować będzie obciążeniem Wystawcy kosztami naprawy.

14.12. Pozostawione w czasie demontażu elementy zabudowy i wyposażenie stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora TSW.

14.13. Wystawca jest zobowiązany do utrzymania czystości na swoim stoisku na własny koszt.

14.14. Podczas TSW 2022 na terenie Ptak Warsaw Expo usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma Netlog Polska sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie obiektu Ptak Warsaw Expo.

Cennik usług spedycyjnych dostępny w biurze Organizatora oraz w firmie Netlog Polska sp. z o.o.: ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, Rafał Skrobutan, tel. 668 890 274, e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl. Faktury za wyżej wymienione usługi będą wystawiane bezpośrednio przez firmę Netlog Polska sp. z o.o.

14.15.W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, p/poż. oraz sanitarno-epidemiologicznych nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólne, obowiązujące w Polsce przepisy, których powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk.

 

15. KORZYSTANIE Z PARKINGU

15.1. Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu.

15.2. Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze Ptak Warsaw Expo. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo.

15.3 Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy.

15.4. Parking udostępniony Wystawcom jest niestrzeżony. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach i pozostawionym mieniu.

 

16. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE

16.1. Na terenie Targów, poza miejscami wyznaczonymi, obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia oraz wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie.

16.2. Stoiska i eksponaty powinny być zamontowane w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych Wystawców i Zwiedzających.

16.3. Zastawianie lub zasłanianie urządzeń p/poż. (gaśnice, przyciski sygnalizacyjne, czujki, hydranty) oraz rozdzielni, telefonów ogólnych i drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych jest zabronione. Elementy zastawiające lub zasłaniające będą demontowane na koszt Wystawcy.

16.4. Zabrania się parkowania pojazdów oraz składowania towarów na wyznaczonych drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte odpłatnie.

16.5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy:
- niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998, 112 lub wykorzystując przycisk alarmowy), służby ppoż. dyżurujące na terenie obiektu i Organizatora,
- zachować spokój i nie dopuścić do paniki,
- podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.

 

17. PRZEPISY BHP

17.1. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników wykonujących prace na terenie Targów podczas montażu i demontażu oraz trwania Targów.

17.2. Maszyny, silniki i urządzenia mogą być uruchomione pod warunkiem wyposażenia ich we wszelkie przepisowe elementy ochronne i osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych, po uprzednim uzyskaniu zgody od osoby pełniącej dyżur przeciwpożarowy. Osoby obsługujące taki sprzęt muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia.

17.3. W zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nieobjętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie przepisy ogólne BHP obowiązujące w Polsce.

 

18. UBEZPIECZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

18.1. Ochrona i bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu stoiska oraz w czasie godzin otwarcia Targów jest obowiązkiem Wystawcy.

18.2. Przebywanie na terenie Targów poza godzinami ich otwarcia dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Organizatora i przedstawiciela agencji ochrony odpowiedzialnego w tym czasie za bezpieczeństwo terenu.

18.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i rzeczy ruchomych pozostawionych na stoisku oraz wypadki na stoiskach Wystawców podczas trwania Targów, a także w okresie montażu i demontażu.

18.4. Organizator nie odpowiada za szkody i straty poniesione przez Wystawcę w wyniku: kradzieży, pożaru, powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie prądu, a także działania siły wyższej. Wystawca ma obowiązek ubezpieczyć eksponaty na własny koszt.

18.5. Pozostawienie na terenie Targów cennych eksponatów Wystawca zgłasza Organizatorowi w formie pisemnej. Poza godzinami otwarcia Organizator zapewnia ochronę terenu Targów. Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Organizatora o zaistniałej szkodzie.

 

19. REKLAMACJE

19.1. Wystawca ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w razie zastrzeżeń wobec usług wystawienniczych realizowanych przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów.

19.2. Reklamacje należy przesłać do Biura Targowego Organizatora na adres: Oficyna Wydawnicza Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa.

19.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do biura Organizatora. Wystawca otrzyma pisemną odpowiedź dotyczącą zgłoszonych zastrzeżeń.

19.4. Reklamacje składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

20. OCHRONA DANYCH

20.1. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wykonania niniejszej umowy oraz organizacji kolejnych edycji Targów.

 20.2. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Targów i wydarzeń im towarzyszących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowo-promocyjnych. Organizator ma prawo do korzystania z takiego nagrania lub jego fragmentu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku
Wystawcy lub innej osoby przebywającej na terenie Targów.

 

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1. Wszelkie dodatkowe zalecenia niezawarte w niniejszym Regulaminie, a przedstawione przez Organizatora Wystawcy w formie pisemnej, są obowiązujące.

21.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz jakość prezentowanych eksponatów i rozdawanych materiałów promocyjnych (w tym poligraficznych) przez Wystawców.

21.3. W stosunkach prawnych pomiędzy Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd.

21.4. Organizator ma prawo do usunięcia nielegalnych ekspozycji osób, które nie przestrzegają Regulaminu Targów i nie reagują na upomnienia służb Organizatora.

 

 Organizator

 

 

 

 

 

 

 

#d /#h /#min /#sec