Regulamin
 

Regulamin uczestnictwa w konferencjach online TSW 2021

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę uczestnictwa w konferencjach online TSW 2021 organizowanych za pośrednictwem sieci Internet, transmitowanych poprzez platformę: www.tsw.pl w dniach 23-25 kwietnia 2021 r.

   

 2. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Uczestników konferencji online TSW 2021.
 3. Organizatorem Konferencji jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7,02-316 Warszawa tel.: 22 822 03 34, faks: 22 822 66 49,e-mail: tsw@tsw.pl, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, REGON 011570708, zwana dalej Organizatorem.

   

 4. Zapisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencjach online i obowiązują wszystkich Uczestników. Rejestracja na wydarzenie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

 

§ 2  Warunki uczestnictwa

 1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencjach online TSW 2021 jest prawidłowa rejestracja w systemie: https://tsw.pl/visitor/register oraz jej zatwierdzenie przez Organizatora.

   

 3. Przebieg konferencji online TSW 2021 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:
  1. transmisję przebiegu konferencji online w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy mogą zadawać pytania w formie wiadomości chat,
  3. przesyłanie informacji związanych z konferencją online przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej do Uczestników.
 4. Merytoryczny przebieg konferencji online TSW 2021 określony jest w agendzie dostępnej na stronie https://tsw.pl/article/konferencje.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odbioru transmisji na Urządzeniu końcowym lub Aplikacji. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działanie Urządzenia końcowego lub Aplikacji, a także za dostęp Uczestnika do sieci Internet.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu konferencji online spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym  działaniem osób trzecich.

 7. Wszystkie koszty udziału w konferencjach online związane z możliwością odbioru transmisji on-line Uczestnik (w tym zapewnienie sobie Urządzenia końcowego i Aplikacji oraz dostępu do sieci Internet) pokrywa we własnym zakres

  

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie (02-316), ul. Kaliska 1 lok. 7. Oikos Sp. z o.o. deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie Danych Osobowych oraz, że nie zostaną sprzedane, wynajęte ani przekazane osobom trzecim. 
 2. Dokonując rejestracji Uczestnik może wyrazić  zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w wydarzeniu. 
 3. W każdej chwili możliwe jest uzyskanie informacji na temat swoich danych osobowych   zgromadzonych przez Oikos i w każdej chwili możliwa jest ich modyfikacja, usunięcie lub zablokowanie. W przypadku zastrzeżeń, co do sposobu przechowywania, przetwarzania i wykorzystania moich danych osobowych mogę w każdej chwili cofnąć swoją zgodę bez konieczności podawania przyczyny.

§ 4  Postanowienia końcowe

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin został zamieszczony na stronie www.tsw.pl
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie www.tsw.pl
 4. Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować pod adresem e-mail: tsw@tsw.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.03.2021 r.