Bezpieczeństwo podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW
wWwkrótce
wkrótce
wkrótce

 

wkrótce

TERENY WYSTAWIENNICZE

 

PTAK Warsaw Expo spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa

1.Na terenach wystawienniczych stosowane są ponadstandardowe środki podnoszące poziom bezpieczeństwa sanitarnego. Na wejściu można   otrzymać bezpłatne maski medyczne. Specjalnie dla komfortu odwiedzających targi poszerzono ciągi komunikacyjne oraz wprowadzono automatyczny licznik wejść i wyjść, a powierzchnie często dotykane dezynfekowane są na bieżąco.
2.Dostosowano liczbę uczestników do obowiązujących przepisów, tj. 1 osoba na 15 m2 (osoby w pełni zaszczepione nie są wliczane do limitu osób). 
3.Podawanie przez uczestników wydarzeń informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba, która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu, jest automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu 1 osoba na 15 m2.
4.Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywającą na terenie Targów podczas organizacji wydarzeń. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego, tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami (osoby, które w ww. miejscach nie będą miały zasłoniętych ust i nosa maseczką będą proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie, a w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu). Rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych.
5.Zapewniony jest stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.

 

 STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 

1.Wprowadzono rejestrację wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Targów w celu pozyskania danych, w tym informacji, czy uczestnik jest zaszczepiony. Formularz rejestracji będzie zawierał deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
2.Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników wydarzeń w szczególności o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji. Wystawca, organizatorzy wydarzeń oraz pracodawcy firm świadczących usługi dla Targów odpowiadają za przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego u swoich pracowników i są zobowiązani dostarczyć takie informacje przed wydarzeniem. TSW odpowiadają za przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego u zwiedzających.
3.Na wydarzenia organizowane na terenie TSW mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu, tj. zgłoszeni i zarejestrowani wystawcy, uczestnicy konferencji i innych spotkań, zarejestrowani zwiedzający, zarejestrowane osoby świadczące usługi oraz zarejestrowani przedstawiciele mediów. 
4.Wydziela się odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzeń odbywających się na terenie Targów – inne dla gości wchodzących podczas wydarzeń na teren Targów, inne dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
5.Dla gości oczekujących na wejście na wydarzenia odbywające się na terenie Targów wydzielono bezpieczne strefy kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
6.Wprowadzono bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
7.W obiektach zamkniętych oraz miejscach na terenie zewnętrznym, w których nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego, tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami, prowadzona będzie weryfikacja, czy uczestnicy mają na twarzy maseczkę – weryfikacji dokonuje ochrona Targów.
8.Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenia („izolatorium”) dla osób z objawami infekcji. W przypadku stwierdzenia u kogokolwiek podwyższonej temperatury oraz objawów wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem zostaną one odseparowane i przeprowadzone do takiego pomieszczenia przez odpowiednio zabezpieczonego członka obsługi, a następnie o ich stanie zostanie poinformowana opieka medyczna, która podejmie decyzje co do dalszego postępowania. 

 

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów, punkty informacyjne itp.)

 

1.Ograniczono liczbę punktów obsługi do niezbędnego minimum, a umożliwiono, w jak najszerszym stopniu, obsługę online.
2.Wyposażono w osłony z plexi stanowiska w punktach obsługi.
3.Dopuszczeni do pracy są jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, wykonanej za ich zgodą, oraz wyposażeni w maseczki oraz rękawiczki, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
4.Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczono miejsca (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
5.Powierzchnie lad recepcyjnych w punktach obsługi będą dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.
6.Preferowane są rozliczenia bezgotówkowe, terminale płatnicze zabezpieczone folią oraz dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.

 

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 

1.Rekomenduje się Wystawcom planowanie zabudowy stoisk bardziej otwartych/przestrzennych tzn. w miarę możliwości ograniczenie różnego rodzaju ciasnych pomieszczeń.
2.Należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami, rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w zaplanowanych punktach do prowadzenia rozmów, stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.
3.Rekomenduje się Wystawcom stosowanie elementów zabudowy stoiska o gładkich powierzchniach, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji (np. blaty lad informacyjnych, blaty stołów, drzwi do zamykanych pomieszczeń o systemie „wahadłowym”).
4.Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
5.Przy organizacji przestrzeni gastronomicznej na stoisku należy zachować bezpieczną odległość między blatami stolików (liczoną od ich brzegów). Odległość ta musi wynosić min. 1,5 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
6.Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
7.Zaleca się Wystawcom oraz wszystkim organizatorom i uczestnikom wydarzeń organizowanych na terenie Targów, aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji online. 
8.Zobowiązuje się firmy zabudowujące i dostawców w trakcie montażu i demontażu stoisk do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS.
9.Na terenie Targów ograniczono liczbę dostępnych miejsc siedzących, gdzie organizowane jest wydarzenie, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 
10.Zaleca się Wystawcy dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, a w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami, noszenie maseczek ochronnych.
11.Powyższe zasady dotyczące przygotowania i funkcjonowania stoisk wystawienniczych obowiązują w halach.

 

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 

1.Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
2.Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji, barków, przestrzeni gastronomicznych na stoiskach, stref poczęstunku itp.:) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra. 

 

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

1.Serwis sprzątający działa zgodnie z planem zachowania higieny.
2.W miejscach przebywania gości, w recepcji, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zapewniono odpowiednią liczbę urządzeń do higieny rąk z środkami na bazie 60% alkoholu oraz instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
3.Personel obsługujący wydarzenie organizowane na terenie Targów przeszkolono w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników w obiektach targowych.
4.Zobowiązuje się Wystawców, firmy świadczące usługi i organizatorów innych wydarzeń do przeszkolenia personelu obsługi stoiska w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Targów.
5.Prowadzone jest regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamek, poręczy, balustrad, blatów z użyciem środków dezynfekujących.
6.Zaleca się Wystawcom, organizatorom wydarzeń częste, nie rzadziej niż 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekowanie, często dotykanych elementów infrastruktury: lady recepcyjne, klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
7.Zaleca się Wystawcom, organizatorom wydarzeń przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
8.Przeprowadzana jest regularna wentylacja pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
9.Wyposażono wszystkie toalety w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk. Dokonywana jest też regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet. Wprowadzono karty kontrolne z częstotliwością serwisu co godzinę.
10.Zapewniona jest obecność zespołu medycznego dostępnego na terenie Targów podczas organizacji każdego wydarzenia, gdy liczba uczestników wynosi powyżej 50 osób.

 

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 

1.Podczas wydarzeń prowadzone są wzmożone akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenie Targów.
2.Podczas wydarzeń prowadzona jest komunikacja (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie w obiektach targowych, gdzie odbywają się wydarzenia, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
3.Zamieszczono w widocznych miejscach materiały edukacyjne (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.

 

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA, KONFERENCJE.

 

1.Miejsca, gdzie odwiedzający mogą siadać, zostaną oznaczone tak, aby zachować bezpieczną odległość.
2.W salach, gdzie krzesła będą ustawiane, zostanie zachowana bezpieczna odległość między nimi.
3.Podczas konferencji osoby występujące na scenie, zobowiązane będą do zachowania bezpiecznej odległości.
4.Osoby występujące na scenie mogą zdjąć maskę lub inny materiał zasłaniający usta i nos na czas wystąpienia.