Informacje organizacyjne

Montaż i demontaż

Montaż eksponatów odbywa się w dniu 17 stycznia 2023 roku w godzinach od  9.00 do 22.00 (elementy wielkogabarytowe – tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dodatkowy dzień montażu w dn. 16 stycznia 2023 r. jest możliwy za  zgodą Organizatora i odpłatą w wysokości 500 zł netto/doba od godz. 9.00 do godz.22.00.

Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu.

Uwaga:
Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora lub wykorzystujący własną zabudowę, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora poprzez zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy stoiska w systemie rejestracyjnym w terminie do 30 listopada 2022 roku. W tym przypadku Wystawca zobowiązany jest do:

  • dostarczenia Organizatorowi projektu zabudowy stoiska do 30 listopada 2022 roku.
  • uzyskania akceptacji Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości),
  • uzyskania od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy,
  • estetycznego wykańczania tylnych ścian zabudowy stoiska w kolorze białym na całej ich powierzchni, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom,
  • dostarczenia dokumentów poświadczających zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska do 30 listopada 2022 roku.


Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 19 stycznia 2023 roku od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 19 stycznia 2023 roku.

Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Spowodowanie mechanicznego uszkodzenia posadzki, elewacji, bramie, ścianie, drzwiach skutkować będzie obciążeniem Wystawcy kosztami naprawy.  Pozostawione w czasie demontażu  elementy zabudowy i wyposażenie stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora TSW.

Prosimy pamiętać o usunięciu taśm na powierzchni wystawienniczej. Opłata za pozostawienie taśmy wynosi 32 zł netto za mb.

 

Partnerzy


Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
tel. +48 728 408 541
http://www.psp.com.pl

Osoby do kontaktu:

Andrzej Wieczorek
e-mail: awieczorek@psp.com.pl
tel.: +48 600 988 832 

Łukasz Dybalski - projektant

e-mail: ldybalski@psp.com.pl
tel.: +48 664 067 548 

DK EXPO
ul. Dzieci Warszawy 41c m.7
02-495 Warszawa, Polska
http://www.dk-expo.pl

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Chojecka
e-mail: kasia.dkexpo@gmail.com
tel. +48 508 999 847

Dawid Krzeszowski
e-mail: dawid.dkexpo@gmail.com
tel. +48 508 999 834

 

Usługi spedycyjne

Podczas TSW 2023 na terenie Ptak Warsaw Expo usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma Netlog Polska Sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie obiektu Ptak Warsaw Expo.
Cennik usług spedycyjnych dostępny jest w biurze Organizatora oraz w firmie Netlog Polska Sp. z o.o..

Cennik wkrótce.

Kontakt w sprawie usług spedycyjnych:
Rafał Skrobutan 
tel. 668 890 274 
e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Faktury za wyżej wymienione usługi będą wystawiane bezpośrednio przez firmę Netlog Polska Sp. z o.o.

 

Parking

Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy. Parking udostępniony Wystawcom jest  niestrzeżony. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach i  pozostawionym mieniu.
Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze Ptak Warsaw Expo. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo.

Kontakt w sprawie parkingu:

PTAK WARSAW EXPO
Tel.: +48 518 739 124