Zabudowa stoisk

Partnerzy


Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa
tel. +48 728 408 541
http://www.psp.com.pl

Osoby do kontaktu:

Andrzej Wieczorek
e-mail: awieczorek@psp.com.pl
tel.: +48 600 988 832 

 

Łukasz Dybalski - projektant
e-mail: ldybalski@psp.com.pl
tel.: +48 664 067 548

PTAK WARSAW EXPO
Al. Katowicka 62
05-830 Nadarzyn, Polska
tel.: +48 572 327 008
http://www.warsawexpo.eu


Uwaga
Wystawca wynajmujący powierzchnię niezabudowaną w hali i realizujący zabudowę stoiska poprzez wykonawcę niezależnego od Organizatora lub wykorzystujący własną zabudowę, zobowiązany jest do powiadomienia o tym Organizatora poprzez zgłoszenie zewnętrznego wykonawcy stoiska w systemie rejestracyjnym w terminie do 30 października  2021 roku. W takiej sytuacji Wystawca zobowiązany jest do:

  • dostarczenia Organizatorowi projektu zabudowy stoiska do 30 października 2021 roku.
  • uzyskania akceptacji Organizatora (w przypadku gdy zabudowa przekracza 2,5 m wysokości),
  • uzyskania od Organizatora pisemnej zgody na realizację zabudowy,
  • estetycznego wykańczania tylnych ścian zabudowy stoiska w kolorze białym na całej ich powierzchni, aby nie przeszkadzały sąsiadującym stoiskom,
  • dostarczenia dokumentów poświadczających zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska do 30 października 2021 roku.

 Informacje organizacyjne

Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Recepcji bezpośrednio po przyjeździe na teren Targów w celu dokonania rejestracji. Wystawca otrzyma identyfikatory, po czym zostanie mu przekazane stoisko.

Do przebywania na terenie Targów poza godzinami otwarcia dla publiczności upoważnione są wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory wydane przez Organizatora. Liczba identyfikatorów zależy od wielkości powierzchni wykupionej przez Wystawcę. Na powierzchnię do 12 m 2 przysługują 3 identyfikatory. Na powierzchnie powyżej 12 m 2 – 5 identyfikatorów. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do prac technicznych zobowiązane są do noszenia specjalnych, tymczasowych identyfikatorów wydawanych przez Organizatora. Identyfikatory te są ważne wyłącznie w okresie montażu i demontażu stoiska .Poza godzinami otwarcia Targów dla publiczności Organizator ma prawo nie wpuścić lub usunąć z terenu Targów osoby, które nie posiadają identyfikatorów.

Montaż eksponatów odbywa się w dniu 11 stycznia 2022 roku w godzinach od  9.00 do 22.00 (elementy wielkogabarytowe – tylko do godziny 18.00), zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Dodatkowy dzień montażu w dn. 10 stycznia  2022 roku. jest możliwy za  zgodą Organizatora i odpłatą w wysokości 500 zł netto/doba od godz. 9.00 do godz.22.00.

Wprowadzane na teren hali pojazdy spalinowe muszą być opróżnione z paliwa do poziomu tzw. rezerwy. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu.

Demontaż stoiska (eksponatów i wyposażenia) można rozpocząć dopiero po zakończeniu Targów 13 stycznia  2022 roku od godziny 16.00. Demontaż należy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 13 stycznia 2022 roku.

Wystawca jest odpowiedzialny za likwidację i demontaż swojego stoiska oraz wywiezienie elementów wyposażenia i eksponatów. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obciążenie Wystawcy kosztami usunięcia wymienionych wyżej elementów. Wydzierżawione od Organizatora wyposażenie należy pozostawić w nienaruszonym stanie. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu. Spowodowanie mechanicznego uszkodzenia posadzki, elewacji, bramie, ścianie, drzwiach skutkować będzie obciążeniem Wystawcy kosztami naprawy.  Pozostawione w czasie demontażu  elementy zabudowy i wyposażenie stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora TSW.

Prosimy pamiętać o usunięciu taśm na powierzchni wystawienniczej. Opłata  za pozostawienie taśmy wynosi 32 zł netto za mb.

Usługi spedycyjne

Podczas TSW 2022 na terenie Ptak Warsaw Expo usługi spedycyjne, załadunkowe i rozładunkowe za pomocą wózka podnośnikowego wykonywać będzie wyłącznie firma Netlog Polska Sp. z o.o. posiadająca licencję na działanie na terenie obiektu Ptak Warsaw Expo.

Cennik usług spedycyjnych dostępny jest w biurze Organizatora oraz w firmie Netlog Polska Sp. z o.o.:ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, Rafał Skrobutan, tel. 668 890 274, e-mail: rafal.skrobutan@netlog.org.pl
Faktury za wyżej wymienione usługi będą wystawiane bezpośrednio przez firmę Netlog Polska Sp. z o.o.

 

Parking

Parking dla Wystawców jest bezpłatny w godzinach trwania Targów, w tym również w dniu montażu i demontażu. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe. Samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt Wystawcy. Parking udostępniony Wystawcom jest  niestrzeżony. Organizator targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach i  pozostawionym mieniu.
Pojazdy Wystawców mogą pozostać na parkingu nocą po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze Ptak Warsaw Expo. Koszt parkingu według stawek parkingowych Ptak Warsaw Expo.

Kontakt ws. parkingu:
Konrad Twarogowski
PTAK WARSAW EXPO
Tel.: +48 502 775 430